top of page

Doe                                     Buck                                      Bred on                       Due Date

Little Goat Hill Fairlight

Little Goat Hill Somersault

Dreahook SS Chickadee

Dreahook CC Goldfinch

Dreahook LS Sora

Dreahook NK Buttercup Lucine

Little Goat Hill Eliza Schuylar

Lady Walker Millenium Falcon

OBFCNY SK Arabian Knight

OBFCNY SK Arabian Knight

OBFCNY SK Arabian Knight

Lady Walker Millenium Falcon

Lady Walker Millenium Falcon

OBFCNY SK Arabian Knight

1/5/2023

1/1/2023

12/24/2022

1/4/2023

3/26/2023

3/26/2023

3/16/2023

5/30/2023

5/26/2023

5/15/2023

5/29/2023

8/18/2023

8/18/2023

8/8/2023

bottom of page