Doe                                     Buck                                      Bred on                       Due Date

Little Goat Hill Fairlight

Little Goat Hill Somersault

Dreahook SS Chickadee

Dreahook CC Goldfinch

Lady Walker Millenium Falcon

OBFCNY SK Arabian Knight

Lady Walker Millenium Falcon

OBFCNY SK Arabian Knight

1/3/2022

1/2022

1/17/2022

1/2022

5/28/2022

6/2022

6/11/2022

6/2022